Програмно-апаратний комплекс управління та обліку інформації

курсовая работа

5.2 Визначення витрат на сумарну заробітну плату розробників програмного продукту

Витрати на сумарну заробітну плату розробників програмного продукту визначаються складовими фонду оплати праці.

Згідно з [9] фонд оплати праці складається з:

1) фонду основної заробітної плати ;

2) фонду додаткової заробітної плати ;

3) фонду інших заохочувальних та компенсаційних виплат .

Таким чином, витрати на сумарну заробітну плату розробників програмного продукту становлять:

(5.5)

Основна заробітна плата розробників програмного продукту:

(5.6)

де - годинна тарифна ставка розробника програмного продукту відповідно до його кваліфікації, грн. / год.;

- дійсний фонд часу роботи спеціаліста-розробника програмного забезпечення в період розробки програмного продукту, год.

Годинна тарифна ставка розробника програмного продукту відповідно до його кваліфікаційного розряду визначається на основі тарифної сітки і тарифної ставки працівника першого тарифного розряду.

Годинні тарифні ставки за розрядами тарифної сітки визначаються шляхом множення годинної тарифної ставки працівника першого тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт тарифної сітки. Годинна тарифна ставка розробника програмного продукту визначається відповідно до [10] на підставі "Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників підприємств, установ і організацій окремих галузей бюджетної сфери". Єдина тарифна сітка наведена в Додатку А.

У рамках даної роботи тарифна ставка працівника першого тарифного розряду приймається рівною 5,77 грн./год.

Тарифний розряд розробника програмного продукту (посада - спеціаліст-програміст) приймається рівним 8 [10], відповідний тарифний коефіцієнт становить - 1,64 [10]. Тарифні розряди і відповідні їм тарифні коефіцієнти наведені в Додатку А.

Середня годинна тарифна ставка розробника програмного забезпечення становить:

r = грн./год.

Розрахунок значення підсумкової трудомісткості розробки програмного продукту та фонду основної заробітної плати виконано нижче.

Додаткова заробітна плата нараховується пропорційно основної заробітної плати в розмірі надбавок і доплат до тарифних ставок, передбачених чинним законодавством. У розрахунку приймаємо в розмірі 65% від фонду основної заробітної плати розробника програмного продукту. Таким чином:

, грн. (5.7)

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати приймаємо в розмірі 23% від фонду основної заробітної плати розробників програмного продукту.

, грн. (5.8)

Трудомісткість робіт з розробки програмного продукту визначається тривалістю всіх передбачених етапів (стадій) розробки програмного продукту, з урахуванням ступеня новизни програмного продукту, ступеня складності програмного продукту, рівня мови програмування і кваліфікації розробника.

Відповідно до ISO / IEC 12207-2008 "Systems and software engineering. Software life cycle processes" (відповідний вітчизняний стандарт - "ДСТУ 3918-99 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення") можна виділити такі типові етапи (стадії) розробки програм:

- постановка (формулювання) завдання;

- розробка специфікації вимог до програмного продукту;

- дослідження предметної області (у тому числі: обґрунтування принципової можливості вирішення поставленого завдання; визначення структури даних; попередній вибір методів рішення поставленої задачі та ін.);

- проектування програмної архітектури;

- опрацювання модульної структури програми;

- розробка інтерфейсів між модулями;

- розробка алгоритмів програми;

- розробка коду програми;

- тестування і налагодження програми;

- підготовка та оформлення програмної документації.

Таким чином, трудомісткість робіт з розробки програмного продукту можна представити як суму тривалості всіх передбачених етапів (стадій) розробки програмного продукту:

(5.9)

где i - порядковий номер етапу розробки програмного продукту;

n - загальна кількість етапів розробки програмного продукту;

- тривалість i-го етапу розробки програмного продукту, год.

Тривалість i-го етапу розробки програмного продукту - це дійсні витрати часу, що затрачені програмістом під час розробки програмного забезпечення приладу, що дозволяє виміряти лінійне зміщення у динамічному діапазоні 0 … 10 мм.

У рамках дипломної роботи значення підсумкової трудомісткості розробки програмного продукту визначається на підставі базової трудомісткості розробки програмного продукту , з урахуванням ступеня новизни програмного продукту, ступеня складності програмного продукту, рівня мови програмування і кваліфікації розробника.

Підсумкова трудомісткість розробки програмного продукту становить:

(5.10)

де - базова трудомісткість розробки програмного продукту (без врахування ступеня новизни програмного продукту, ступеня складності програмного продукту, рівня мови програмування і кваліфікації розробника);

с - значення коефіцієнта, що враховує новизну програми, складність програми та рівень мови програмування;

p - значення коефіцієнта коригування програми;

- значення коефіцієнта кваліфікації розробника програмного продукту.

Значення коефіцієнта кваліфікації розробника програмного продукту умовно характеризує рівень кваліфікації розробника і, в загальному випадку, залежить від стажу роботи розробника. Відповідність між рівнем кваліфікації розробника програмного продукту і стажем роботи розробника подається в Додатку Б. Значення в межах дипломної роботи приймається рівним 0,8 (стаж роботи до 2-х років) (см. Додаток Б).

Значення коефіцієнту, що враховує новизну програми, складність програми та рівень мови програмування (с) обирається з Додатку В (з урахуванням ступеня новизни програмного продукту, ступеня складності програмного продукту, рівня мови програмування). Для програмного забезпечення приладу, що дозволяє виміряти лінійне зміщення у динамічному діапазоні 0 .. 10 мм, що передбачає розробку програм з використанням типових рішень (ступінь новизни - В), включаючи алгоритми оптимізації і моделювання системи (ступінь складності програми - 1), мовою високого рівня, значення коефіцієнту, що враховує новизну програми, складність програми та рівень мови програмування (с), складає 1,15 (см. Додаток В).

Значення коефіцієнта коригування програми (p) характеризує збільшення обсягу робіт за рахунок внесення змін до алгоритму або програму за результатами уточнення технічного завдання в процесі виконання робіт на різних стадіях розробки програмного забезпечення. У рамках даної роботи коефіцієнт р приймається рівним 1,1.

На підставі вищезазначеного розрахуємо значення підсумкової трудомісткості розробки програмного забезпечення:

У таблиці 5.2 представлена структура підсумкової трудомісткості робіт з розробки програмного продукту (тобто розподіл трудомісткості робіт за стадіями розробки програмного забезпечення). Значення базової трудомісткості розробки програмного продукту 509 год. є сумарним значенням тривалості розробки програмного забезпечення приладу, що дозволяє виміряти лінійне зміщення у динамічному діапазоні 0 .. 10 мм, за етапами, що зазначені в таблиці 5.2.

Відповідно до формули (5.6), основна заробітна плата розробника ПЗ становить:

грн.

Таблиця 5.2 - Розподіл трудомісткості робіт за стадіями розробки програмного продукту

Стадія розробки програмного продукту

Позначення

Значення

Питома вага,%

1

2

3

4

Витрати праці на постановку (формулювання) завдання

Т1

8,04

1%

Витрати праці на розробку специфікації вимог до програмного продукту

Т2

16,08

2%

Витрати праці на дослідження предметної області

Т3

40,2

5%

Витрати праці на проектування програмної архітектури

Т4

56,28

7%

Витрати праці на опрацювання модульної структури програми

Т5

40,2

5%

Витрати праці на розробку інтерфейсів між модулями

Т6

40,2

5%

Витрати праці на розробку алгоритмів програми

Т7

80,4

10%

Витрати праці на розробку коду програми

Т8

160,8

20%

Витрати праці на тестування і налагодження програми

Т9

281,4

35%

Витрати праці на підготовку та оформлення програмної документації

Т10

80,4

10%

РАЗОМ: Трудомісткість робіт з розробки програмного продукту, ч.

ТПО

804

100%

Відповідно до формули (5.7), додаткова заробітна плата розробника програмного забезпечення становить:

Відповідно до формули (5.8), інші заохочувальні та компенсаційні виплати розробнику програмного забезпечення складають:

Відповідно до формули (5.5), витрати на сумарну заробітну плату розробників програмного продукту становлять:

Делись добром ;)