Розробка методики оптимізації параметрів блокових завадостійких кодів за критерієм максимуму середньої відносної швидкості

дипломная работа

1.2 Багатоконтурні системи з ЗВЗ

При використанні для захисту від помилок систем з перепопитом, що застосовують (n, k)-коди в режимі виявлення або одночасного виявлення й виправлення помилок, імовірність невиявлених помилок Pно визначається в основному числом перевірочних розрядів. Для захищених каналів ПД багатоконтурний ЗВЗ дає істотний виграш по середній щодо швидкості на каналах низької якості у порівнянні з традиційними методами підвищення вірності інформації.

Розрахунок параметрів (n, k)-кодів, використовуваних на різних контурах захисту від помилок в j-контурній системі ПД, будемо робити з умови максимуму функції

Формула

(1.7)

де - швидкість коду з урахуванням перевірочних розрядів усіх контурів захисту від перешкод,

- середнє число повторень блоку (n, k)-коду через помилки, виявлені на i-му контурі ( ).

Функція Rj відбиває середню відносну швидкість систем ПД при адресному перепопиті блоків на всіх контурах. Додержуюся позначень, швидкість коду представимо у вигляді

(1.8)

де - число перевірочних розрядів в i-му і j-му контурах відповідно;

- кількість блоків (ni,ki)-коду, використовуваних при передачі блоку (ni+1, ki+1)-коду, .

Потік помилок у дискретному каналі в стаціонарному стані при слабкім групуванні помилок (прикладом таких каналів можуть служити канали радіозвязку декаметрового діапазону) з достатньої для інженерних розрахунків точністю описується біномінальним законом із уведенням поправочного коефіцієнта для ймовірності викривлень по елементах. Тоді ймовірність приймання блоку без помилок

(1.9)

Прикладом побудова багато контурної системи з РОС можуть бути перші три рівні системи ОСІ - канальний, мережний, транспортний. Кожний їх цих рівнів представляє із себе контур РІС. Дані верхнього рівня разом зі службовими символами є «корисними» даними для рівня розташованого нижче. Нижній рівень додає до цих даних свої службові й перевірочні символи, і так на всіх рівнях поки дані не потраплять на фізичний рівень.

На стороні приймача ці дані обробляються починаючи з канального рівня. Канальний рівень ухвалює комбінацію, перевіряє його на помилки і якщо вони не було виявлені, відправляє дані на мережний рівень і т.д. У випадку якщо була виявлена помилка, то активізується механізм перепопиту й відправляє сигнал повтору через канал зворотному звязка.

Делись добром ;)